PERSONUPPGIFTSPOLICY

 

Denna Privacy Policy avser hur vi, hairsale.se (Loop i Sundsvall AB, org, nr: 556673-5030, info@hairsale.se, 060-12 52 00, Östermovägen 33, 854 62 Sundsvall), använder dina personuppgifter i samband med köp via vår webbsida.

Din personliga integritet är väldigt viktig för oss på Hairsale.se. Vi registrerar dina uppgifter på ett säkert och skyddat sätt. Hairsale.se behandlar dessa i enlighet med gällande Dataskyddsförordning (GDPR) och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning. All personlig information som du lämnar till oss används endast för att kunna ge dig så bra service som möjligt. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Därtill beskrivs dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

 

INHÄMTNING

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på flera sätt, exempelvis när du besöker vår hemsida, genomför ett köp. För att kunna erbjuda våra tjänster behöver vi samla in information om dig. Informationen lämnas eller inhämtas direkt från dig som kund eller från någon av våra samarbetspartners (så kallad tredje part). Den information som kan komma att samlas in är:
Person- och kontaktinformation, betalningsinformation, finansiell information, kommunikation mellan dig och Hairsale.se, tekniska uppgifter om din enhet eller internet-anslutning, användargenererad information som texter och bilder, information om beteende och geografisk positionering vid besök av våra webbsidor.

 

HANTERING

Information som samlas in om dig används för att kunna tillhandahålla våra tjänster och uppfylla avtalsmässiga skyldigheter. Vi kan även komma att använda dina uppgifter för marknadsföring eller för information till dig om våra produkter och tjänster. Vidare använder vi informationen som underlag för vidareutveckling av våra produkter och tjänster.

 

TREDJE PART

Behandling av personuppgifter kan komma att ske hos hairsale.se's samarbetspartners i den mån det är nödvändigt för fullgörande av våra skyldigheter mot dig. Din information kan komma att överföras eller delas med tredje part. Vid sådana tillfällen kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag och förordningar. Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, följande tredje parter:
Myndigheter som t.ex Polismyndigheten, Skatteverket eller andra myndigheter där vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.
Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES kräver att landet i fråga har ett avtal med EU/EES och vi kommer aldrig att lämna din information vidare till ett företag vars verksamhet utgår från ett land som saknar detta.
Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt godkännande att göra det.

 

LAGRINGSTID

Personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål de avsetts för eller uppfylla skyldigheter enligt tillämpliga lagar och regler. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras permanent när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för eller inte längre krävs enligt lag eller avtal.

 

DINA RÄTTIGHETER

Du som privatperson har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter vi har lagrat om dig. Begäran om sådant registerutdrag ska göras skriftligen och vara undertecknat av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Registerutdraget kommer sedan att skickas till folkbokförd adress. Du kan även begära radering av dina personuppgifter för de fall där de ej längre är nödvändiga för det ändamål de blev insamlade och där det finns rättsliga förpliktelser som förhindrar att uppgifterna raderas. Du har även rätt att få dina personuppgifter rättade, rätt att invända, rätt till begränsning och rätt till dataportabilitet. Vänligen kontakta oss på info@hairsale.se eller 060-12 52 00 vid begäran om att bli borttagen.


Rätten till rättelse

Du som registrerad kund har rätt att vända dig till oss som personuppgiftsansvariga och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att du som registrerad har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Att vi som personuppgiftsansvariga också själva måste se till att uppgifterna är korrekta och uppdaterade framgår redan av de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen.

Om uppgifter rättas på dig som registrerad kunds begäran måste vi som personuppgiftsansvariga informera dig som har lämnat ut uppgifter till om att uppgifter rättats. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats. Du som registrerad kund har också rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

Rätten till invändning
Du som registrerad kund har rätt att invända mot den personuppgiftsansvarigas behandling, det vill säga oss på Hairsale, av dina personuppgifter.

Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om du som registrerad kund invänder mot behandlingen i sådana fall får vi, personuppgiftsansvariga, endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns avgörande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du som registrerad kund har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Särskilda regler gäller för personuppgifter som behandlas för vetenskapliga och historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Rätten till begräsning
Du som registrerad kund har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när Du som registrerad kund anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

När begränsningen upphör ska vi som personuppgiftsansvariga informera den registrerade om detta.

Rätten till dataprotabilitet
Dataportabilitet garanterar rätten att få ut personuppgifter och behandla dem i enlighet med den registrerades önskemål. Med dataportabilitet avser vi din rättighet som enskild person att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att hindras. När du som enskild person utnyttjar din rätt till dataportabilitet påverkar detta inte dina övriga rättigheter.

 

COOKIES

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse och för att anpassa reklambudskap. Vi säljer inte din information. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. 

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Hairsale.se använder cookies av rent tekniska skäl för att förbättra webbplatsen samt förenkla för dig som användare. Bland annat används cookies för att komma ihåg vilka produkter du lagt i kundvagnen. hairsale.se sparar ingen personlig information via cookies.
Om du slår av cookies i din webbläsare är det möjligt att butiken inte längre fungerar normalt och påverkan på funktionen kan upplevas. Väldigt många olika betalsätt fungerar inte normalt om cookies är avslagna. 

 

På Hairsale.se använder vi följande cookies:

- Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet)

- Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut)

- Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker)

- Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredje parts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, till exempel Google Analytics)

 

 

COPYRIGHTS

Allt innehåll på hairsale.se är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslag. Detta innebär att allt innehåll såsom texter och bilder inte får kopieras, varken helt eller delvis, för privat eller kommersiellt bruk utan vårt godkännande.

 

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICYN

Denna personuppgiftspolicy kan när som helst utan tidigare notis komma att ändras. Om det sker väsentliga förändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen eller på annat lämpligt sätt. Den senaste versionen finns alltid att läsa på denna URL.